fbpx

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY OPTIMISMO COMPARTIDO

Najważniejsze informacje
Podstawowe pojęcia:
 1. Użytkownikiem jest osoba dokonującą zakupu produktu, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwany dalej także Klientem.
  1. Konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową
  2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  3. Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Użytkownik otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego; format pliku zależny jest od zawartości Materiału (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video),
  4. Produkt fizyczny – kalendarz, planer, notatnik, listy itp.
  5. Dowód zakupu – nie wystawiam faktur VAT. Na życzenie mogę wystawić fakturę bez VAT.
  6. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży
  7. Sklep/strona – strona https://www.optimismocompartido.pl/sklep , na której prowadzona jest sprzedaż.
 2. Produkty są sprzedawane przez Klaudię Bednarczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Optimismo Compartido Klaudia Bednarczyk, Lenartowicza 128/38, 41-219 Sosnowiec, NIP 6443416895, REGON 523040983 , zwaną dalej Sprzedawcą.
 3. Możesz skontaktować się ze mną e-mailowo pisząc na adres e-mail: sklep@optimismocompartido.pl
 4. Na stronie możesz kupić e-booki, nagrania audio i video, materiały PDF, kursy on-line oraz inne produkty elektroniczne, a także konsultacje on-line oraz produkty fizyczne: m.in. kalendarze, notatniki, naklejki, zwane dalej produktami.
 5. Warunki realizacji umowy określa Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie produktu.
 6. Umowa na produkt zostaje zawarta z chwilą dokonania skutecznej wpłaty przez Użytkownika. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 7. Ceny są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa.
 8. W przypadku, gdy Użytkownik jest spoza Polski, powinien poinformować Sprzedawcę, wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami.
Zasady zakupu produktu
 1. Płatności za produkt można dokonać:
 • za pomocą przelewu tradycyjnego, na konto bankowe podane po zakupie produktu
 • przelewem za pośrednictwem serwisu Przelewy24
 • osobiście podczas odbioru osobistego
 1. W tym celu należy:
 • wybrać produkt, który chce się kupić spośród opcji dostępnych na stronie poprzez kliknięcie „dodaj do koszyka”,
 • następnie należy przejść dalej przez proces zakupowy zgodnie z instrukcjami,
 • uzupełnić formularz zamówienia,
 • potwierdzić chęć dokonania płatności za produkt i dokonać płatności.
 1. Płatności należy dokonać w terminie do 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Do czasu braku zapłaty, towar nie zostanie wysłany. Po 7 dniach od złożenia zamówienia, nieopłacone zamówienia zostają anulowane.
Istnieje możliwość założenia konta Użytkownika:
 1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik dokonuje nieodpłatnej Rejestracji wypełniając formularz rejestracyjny. Podczas tworzenia konta zostanie wygenerowane hasło, które później można zmienić w ustawieniach.
 2. Konto Użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
 3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma możliwość zapoznać się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.
 4. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia/korzystania z produktów.
 5. Po przesłaniu formularza, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie potwierdzenie Rejestracji Konta. Z tą chwilą następuje zawarcie nieodpłatnej umowy na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika.
 6. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Użytkownikowi dedykowanego panelu umożliwiającego Użytkownikowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia np. historii zamówień już zrealizowanych.
 7. Użytkownik może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania. Użytkownik wysyła do Sprzedawcy w tym celu e-mailem oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Analogiczne zastosowanie ma to do rozwiązania umowy przez Sprzedawcę
Termin realizacji umowy
 1. W przypadku gdy przy opisie produktu przewidziano inny termin dostawy produktu, obowiązują zasady wskazane w opisie oferty.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę poprzez stronę https://optimismocompartido.pl/sklep/
 3. Zakupiony produkt online/do druku będzie udostępniony Użytkownikowi po zakupie poprzez przesłanie wiadomości mailowej z linkiem do pobrania produktu, nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili zaksięgowania przelewu.
 4. W przypadku zakupu produktu fizycznego, towar zostanie wysłany w ciągu 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania przelewu.
  1. Miejsce dostawy produktu fizycznego musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. Wysyłka produktów fizycznych poza granice Polski jest możliwa po wcześniejszym kontakcie i ustaleniu ceny przesyłki.
  3. Dostawa odbywa się kurierem Inpost lub poprzez Paczkomaty Inpost.
  4. Cena dostawy może różnić się i jest podana przy szczegółowym opisie na stronie produktu.
  5. Adres wysyłki powinien zawierać imię i nazwisko, ulicę, numer budynku / mieszkania, kod pocztowy, miejscowość.
  6. Do celów kontaktowych firmy przewozowej należy również podać adres e-mail oraz aktualny numer telefonu kontaktowego.
  7. Jeżeli wysyłka ma odbyć się za pomocą Paczkomatów Inpost, powinien zostać również podany numer paczkomatu w komentarzu do zamówienia.
  8. Istnieje możliwość odbioru osobistego – przy uprzednim kontakcie na adres sklep@optimismocompartido.pl
 5. Nie ma możliwości wysyłki towaru za pobraniem.
 6. Możliwa jest płatność osobista przy odbiorze osobistym towaru.
Odstąpienie od umowy

Postanowienia dot. odstąpienia od umowy na zasadach wskazanych w tym rozdziale odnoszą się do Konsumentów i przedsiębiorców na prawach konsumenta.

Użytkownikowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:

 1. Użytkownik wyraził zgodę na to, by Sprzedawca rozpoczął dostarczanie produktu elektronicznego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Zgodą taką jest opłacenie zamówienia oraz zaznaczenie checkboxu potwierdzającego chęć wysyłki produktu elektronicznego przed upływem 14 dni.
 2. Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie w pełni usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy wiedząc o tym, że utraci w ten sposób prawo do odstąpienia od umowy.

W przypadku gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy/dostarczenia produktu.

W sprzedaży produktów fizycznych online Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu fizycznego.

Aby zwrócić przesłany produkt, należy napisać wiadomość na sklep@optimismocompartido.pl podając w tytule maila numer zamówienia. Po otrzymaniu towaru z powrotem Sprzedawca ma 14 dni roboczych na odesłanie kosztów.

Uwzględnia się reklamacje towaru nieużywanego. Produkt fizyczny można odesłać, tylko pod warunkiem, że nie nosi śladów użytkowania tj. pogniecione, potargane kartki, rysunki, wpisy itp.

Podczas wysyłki musi zostać zabezpieczony w taki sposób, aby po zwrocie do Sprzedawcy był w nienaruszonym stanie.

Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Zasady wnoszenia reklamacji:
 1. Sprzedawca dba o to by dostarczać wysokiej jakości produkty.
 2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Sprzedawcy sklep@optimismocompartido.pl
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Użytkownika lub w inny sposób wskazany przez Użytkownika.

Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów w zakresie prawa do reklamacji stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.

Warunki techniczne:
 1. W celu złożenia zamówienia konieczne jest posiadanie przez Klienta dostępu do Internetu, aktywnego konta poczty elektronicznej oraz dostępu do telefonu komórkowego. Adres e-mail oraz numer telefonu są potrzebne firmie przewozowej.
 2. W celu złożenia zamówienia oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Aby dokonać zakupu/uzyskać dostęp do zakupionych produktów konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z aktualną przeglądarką internetową wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu.
 4. Z uwagi na to, że zakupione produkty mogą być w formacie PDF*/ doc*/ mp3*/ mp4*, Użytkownik musi posiadać programy, które obsługują wymienione pliki.

Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

Postanowienia końcowe:

W ramach korzystania z produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:

 • stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
 • wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą.
 • powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo
 • skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna na stronie https://optimismocompartido.pl/regulamin/

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy.

Do spraw nieuregulowanych stosuje się m.in. Kodeks cywilny, ustawę – Prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Zasady dot. ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.

Wersja 3.0 (Sosnowiec, 21.12.2020r.)

Załącznik nr 1

Mogą Państwo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub w terminie 14 dnia dostarczenia Produktu.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować mnie o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Moje dane do kontaktu: Klaudia Bednarczyk Optimismo Compartido sklep@optimismocompartido.pl

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.”

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

     Adresat:  Klaudia Bednarczyk, Optimismo Compartido ul. Lenartowicza 128/38 41-219 Sosnowiec sklep@optimismocompartido.pl

Odstępuję od umowy sprzedaży z dnia*… następujących rzeczy*… /o świadczenie następującej usługi z dnia*… polegającej na*…..

Imię i nazwisko, adres konsumenta/przedsiębiorcy na prawach konsumenta* …  Podpis*… (o ile wysyłane w wersji papierowej)

     Data …………………………………………………     

* uzupełnić